REGLEMENT VOOR DEELNAME AAN DE CARNAVALSOPTOCHT VAN CARNAVALSVERENIGING DE DÖRPER KUUS

 1. De opgave voor deelname dient te geschieden voor de vastgestelde datum zoals gepubliceerd in de media en vermeld op het inschrijfformulier.
 2. Indien na opgave toch van deelname wordt afgezien, dient men zich zo spoedig mogelijk af te melden.
 3. Men kan inschrijven voor de volgende categorieën;
  1. INDIVIDUELEN; Enkeling of groep van maximaal 3 personen
  2. KLEINE GROEPEN; Groep deelnemers vanaf drie tot maximaal tien personen
  3. GROTE GROEPEN; Groep deelnemers van meer dan tien personen.
  4. WAGENS; Dit zijn voertuigen met een minimum oppervlak van 5 m2 die zodanig verbouwd zijn dat ze een carnavalesk ide uitbeelden.
 4. Iedere deelnemer dient zijn deelname-volgbord af te halen op een datum, tijd en plaats die zijn vermeld op het inschrijfformulier en in de media.
 5. Iedere deelnemer behoort voor het opstellen van de optocht en gedurende de optocht het deelname- volgbordje duidelijk zichtbaar mee te voeren en moet dit bij ontbinding van de optocht, op het Mariaplein, inleveren.
 6. Men behoort zich op de voor hen bestemde plaats op te stellen en de voorgeschreven route te volgen.
 7. Het Bestuur van de Dörper Kuus, is gerechtigd aanstootgevende en of kwetsende tekst of uitbeelding te laten wijzigen of te verwijderen.
 8. De deelnemers behoren de aanwijzingen van de optochtcommissarissen, herkenbaar aan een oranje veiligheidsvest, en het Bestuur van de Dörper Kuus te allen tijde op te volgen. Ook aanwijzingen van de verkeersregelaars, herkenbaar aan een oranje vest met de opdruk verkeersregelaar, dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
 9. Hij of zij die in de optocht willen meetrekken en geen deelnemer zijn in de zin van art. 1 t/m 5 moeten zich melden bij het Bestuur van de Dörper Kuus en vallen ook onder dit reglement, maar vallen buiten de jurering en de prijzen.
 10. De optocht dient zo veel mogelijk een gesloten geheel te vormen en te blijven.
 11. Het rijden van carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd gelegen tussen één uur voor het tijdstip van opstellen en één uur na het ontbinden van de stoet.
 12. De bevelen en/of aanwijzingen van de politie dienen te allen tijde stipt te worden opgevolgd.
 13. Vaste of bewegende delen van een wagen of meegevoerde voorwerpen door groepen of individuele mogen zich tijdens de optocht niet boven het publiek of trottoir bevinden.
 14. Tijdens de optocht is het de deelnemers verboden om snoep en dergelijke te gooien.
 15. Gebruik in de optocht van:
  1. Van een eventueel confettikanon mag slechts spaarzaam gebruik worden gemaakt. U moet overmatige overlast van papiersnippers/confetti e.d. voorkomen.
  2. Het door de geluidsapparaten en/of toestellen veroorzaakte equivalente geluidsniveau mag niet meer bedragen dan 90dB(A) op één meter afstand van de geluidsbron.
  3. De stroomvoorziening op de wagen dient bij voorkeur laagspanning te zijn (12 of 24 Volt) of een dieselaggregaat (220 Volt), die gebruik maakt van een zwevend net en is voorzien van een deugdelijke lekstroombeveiliging. Het gebruik van een aggregaat dient op het opgavenformulier vermeld te worden zodat dit door de optochtcommissie kan worden gecontroleerd. Het bijvullen van aggregaten tijdens de optocht is verboden.
  4. Open vuur of een kachel is op of bij de wagen verboden.
  5. Het is verboden op de weg of andere openbare en/of publieke eigendommen met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof of enig ander materiaal, enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.
  6. Uitwerpselen van dieren dienen onmiddellijk te worden opgeruimd.
 16. Deelname aan de optocht mag geen commercieel belang behartigen.
 17. Sponsoring van optocht deelnemers dient aan de volgende criteria te voldoen;
  1. De deelnemers (alleen wagens en groepen) mogen zelf een sponsor zoeken om hun deelname te bekostigen. Als tegen prestatie richting sponsor mag per wagen of groep de naam van de sponsor vermeldt worden in de optocht.
  2. De naamsvermelding mag niet groter zijn dan één bord formaat van 50 x 100 cm of twéé borden van 25 x 100 cm.
  3. Indien een groep moeite heeft met het meenemen van een sponsorbord kan, alleen in overleg met de commissie Optocht van De Dörper Kuus, een alternatief worden bedacht om de sponsoring onder de aandacht van het publiek te brengen.
  4. Het tijdens de optocht uitdelen van formulieren of attributen met naamsvermelding van de sponsor is verboden
 18. Bijzondere bepalingen carnavalswagens
  1. Een wagen dient zich met een dusdanige snelheid te kunnen voortbewegen, dat de optocht geen vertraging ondervindt.
  2. De wendbaarheid dient zodanig te zijn, dat alle bochten op de route zonder stagnatie genomen kunnen worden.
  3. De maximale hoogte is vier meter boven het wegdek, of moet zonder dat er vertraging in de optocht ontstaat, kunnen worden teruggebracht tot vier meter.
  4. In verband met de breedte wordt verwezen naar artikel 13 en 18b.
  5. Een wagen of combinatie van motorvoertuig en wagen dient voorzien te zijn van een deugdelijke reminrichting.
  6. Een wagen dient zo deugdelijk gebouwd te zijn, dat hij geen gevaar kan opleveren voor deelnemers en publiek.
  7. Voor de bestuurder dient vanaf de bestuurdersplaats het wegdek over de volle breedte zichtbaar te zijn op een afstand van drie meter vanaf het voorste punt van de wagen.
  8. Wielen dienen vanaf 30 cm vanaf het wegdek afgeschermd te zijn, behalve bij trekker en auto.
  9. Scherm zoveel mogelijk zit- en staanplaatsen af om ongelukken te voorkomen.
  10. Aanbevelingswaardig is het, dat in de optocht voldoende brandblusmiddelen worden meegevoerd. Bij voorkeur is ieder voertuig voorzien van een brandblusapparaat. Ieder voertuigcombinatie moet voorzien zijn van een deugdelijk brandblusmiddel.
 19. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen;
  1. Te voldoen aan alle technische eisen welke daarvoor in de Wegenverkeerswetgeving zijn gesteld.
  2. Door de respectievelijke eigenaar(s), houder(s), WA verzekerd te zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Eigenaar(s), houder(s) dienen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te informeren of zij tijdens het deelnemen met het motorvoertuig aan de carnavalsoptocht W.A verzekerd zijn.
  3. Tijdens de optocht bestuurd te worden door daartoe bevoegde en bekwame personen door de wet erkend.
  4. Het is verboden (ook in de optocht) een voertuig te besturen terwijl de bestuurder verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat dit de rijvaardigheid kan verminderen.
 20. Overmatig gebruik van alcoholhoudende drank door de deelnemers is niet toegestaan.
 21.  De optochtcommissie behoudt zich het recht voor om te allen tijde, schade veroorzaakt door deelnemer(s), waarvoor carnavalsvereniging “de Dörper Kuus” aansprakelijk wordt gesteld, te verhalen op de veroorzaker(s) van de schade.
 22.  De uitspraak/uitslag van de jury is bindend.
 23.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van Carnavalsvereniging De Dörper Kuus.

LET OP!
De gemeente Peel en Maas kan nog wijzigingen aanbrengen in de Voorschriften Carnavalsoptochten behorende bij de vergunning voor het houden van de optocht. Deze wijzigingen worden opgenomen in het reglement voor deelname aan de optocht en bekend gemaakt op de site. Raadpleeg dus regelmatig de site of er wijzingen zijn aangebracht in het reglement van de “Dörper Kuus”.